2023-01-20

KAUNO R. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja šios įstaigos reorganizavimą ir nustato, kad Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras reorganizuojamas padalijimo būdu, įsteigiant du juridinius asmenis – Kauno r. sporto centrą ir Kauno r. Garliavos kultūros centrą, kuriems tam tikromis dalimis pereina Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro teisės ir pareigos.
 2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniais, 2.97 straipsnio 7 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 ir 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsniu, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-395 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centrą“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 

 1. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. pavadinimas – Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. buveinė – Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r., LT-53216;

3.4. kodas – 302664871;

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras;

3.6. banko sąskaitos:

3.6.1. LT904010051005340178 (užbaigtas projektas „Garliavoje gyvenančių vaikų ir jaunimo socialinė integracija taikant aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“);

3.6.2. LT634010051005340179 (užbaigtas projektas „Garliavos gyventojų socialinė integracija taikant aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“);

3.6.3. LT254010051004378235 (užbaigtas projektas „Taiklių rankų projektas“);

3.6.4. LT844010051004378240 (laisva);

3.6.5. LT704010042502821155 (laisva).

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS IR PO REORGANIZACIJOS VEIKSIANČIŲ ĮSTAIGŲ TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

 1. Reorganizavimo būdas: padalijimas – vieno juridinio asmens pagrindu įsteigiant du juridinius asmenis, kuriems tam tikromis dalimis pereis reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.
 2. Reorganizavimo tikslas – reorganizuoti biudžetinę įstaigą Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centrą ir įsteigti dvi atskiro juridinio asmens statusą turinčias savivaldybės biudžetines įstaigas – Kauno r. Garliavos kultūros centrą ir Kauno r. sporto centrą.
 3. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, įstaigos kodas – 302664871.
 4. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos, kurios įgyvendins įstaigoms teisės aktais nustatytus tikslus ir funkcijas:

7.1. Kauno r. sporto centras, buveinė: Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r., LT-53216.

7.2. Kauno r. Garliavos kultūros centras, buveinė: Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r., LT-53216

 1. Po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų Kauno r. sporto centras ir Kauno r. Garliavos kultūros centras savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba.

 

 IV SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO MOMENTAS, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS IR SU TUO SUSIJĘ PAVEDIMAI

 

 1. Reorganizaciją vykdant padalijimo būdu:

9.1. iki 2023 m. balandžio 30 d.:

9.1.1. iš Juridinių asmenų registro išregistruojamas Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras;

9.1.2. Juridinių asmenų registre įregistruojamos dvi atskiro juridinio asmens statusą turinčios savivaldybės biudžetinės įstaigos – Kauno r. Garliavos kultūros centras ir Kauno r. sporto centras;

9.2. veiklos tęstinumo užtikrinimas po Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro reorganizavimo:

9.2.1. įsteigtame Kauno r. Garliavos kultūros centre bus toliau vykdomos reorganizuojamo Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro nuostatuose numatytos kultūros funkcijos, veiklos ir programos;

9.2.2. įsteigtame Kauno r. sporto centre bus toliau vykdomos reorganizuojamo Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro nuostatuose numatytos sporto funkcijos, veiklos ir programos;

9.3. darbo santykių tęstinumo užtikrinimas po Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro reorganizavimo:

9.3.1. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro darbuotojų ir vadovo darbo santykių tęstinumas užtikrinamas atsižvelgiant į tai, kad pagal Darbo kodekso 51 straipsnio 1 dalį, darbdavio padalijimas arba restruktūrizavimas nekeičia darbdavio darbuotojų darbo sąlygų ir negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius, o pagal Darbo kodekso 51 straipsnio 2 dalį, jeigu teisės aktų pagrindu verslas ar jo dalis pereina kitam subjektui, jam savaime pereina to verslo ar jo dalies darbuotojų darbo santykiai;

9.3.2. visos Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro darbuotojų pareigybės, išskyrus Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro kultūros darbuotojų pareigybes, raštvedybos ir personalo specialisto pareigybę, direktoriaus pavaduotojo (ūkiui) paregybę, perkeliamos į Kauno r. sporto centrą teisės aktų nustatyta tvarka nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

9.3.3. visos Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro kultūros darbuotojų pareigybės, raštvedybos ir personalo specialisto pareigybė, direktoriaus pavaduotojo (ūkiui) pareigybė perkeliamos į Kauno r. Garliavos kultūros centrą teisės aktų nustatyta tvarka nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

9.3.4. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus darbo santykiai tęsiasi Kauno r. Garliavos kultūros centre iki biudžetinės įstaigos vadovo kadencijos pabaigos;

9.3.5. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro darbuotojams ir direktoriui ne vėliau kaip prieš 10  (dešimt) darbo dienų iki reorganizavimo pabaigos (iki naujų biudžetinių įstaigų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos) pranešama apie darbo santykių tęstinumą atitinkamai įsteigtame Kauno r. sporto centre ir įsteigtame Kauno r. Garliavos kultūros centre. Jei darbuotojai per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo raštu dienos nesutinka su darbo santykių tęstinumu, įstaigos vadovas nutraukia darbo sutartį su darbuotoju darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės Darbo kodekso 57 straipsnio nustatyta tvarka. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriui apie darbo sąlygų pasikeitimą praneša (įspėja) Kauno rajono savivaldybės meras.

9.3.6. įsteigus Kauno r. sporto centrą, skelbiamas konkursas užimti vadovo pareigas, o iki tol, kol bus laimėtas viešas konkursas, laikinai vadovo pareigas eis Kauno rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtas asmuo.

 1. Laimėtų ir vykdytų projektų tęstinumo užtikrinimas:

10.1. Kauno r. sporto centras perima:

  10.1.1. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro 2019-2022 m. įgyvendinto „Taiklių rankų projekto“, bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis, sutarties (Nr. SRF-FAV-2019-1-0042) 14 punkte numatytus įsipareigojimus;

10.1.2. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro 2020-2022 m. įgyvendinto, Europos socialinio fondo lėšomis finansuoto projekto „Garliavoje gyvenančių vaikų ir jaunimo socialinė integracija teikiant aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“ dokumentų saugojimą iki projekto sutartyje (2020 m. gegužės 22 d.,  Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0252) numatyto termino pabaigos;

10.1.3. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro 2020-2022 m. įgyvendinto, Europos socialinio fondo lėšomis finansuoto projekto „Garliavos gyventojų socialinė integracija teikiant aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugas“ dokumentų saugojimą iki projekto sutartyje (2020 m. gegužės 22 d.,  Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0253) numatyto termino pabaigos;

10.2. Kauno r. Garliavos kultūros centras perima:

10.2.1. gavus Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro 2022 m. Lietuvos kultūros tarybai pateikto projekto „Jaunimo muzikos festivalis Mūz‘on‘as 4“ (Paraiškos Nr. Pr (6.3) – 2377) finansavimą, projekto įgyvendinimą;

10.2.2. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro 2018-2019 m. įgyvendinto, Europos socialinio fondo lėšomis finansuoto projekto „Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines dainavimo paslaugas“ dokumentų saugojimą iki projekto sutartyje (2018-09-24 Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-17-0001) numatyto termino pabaigos;

10.2.3. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro 2018-2019 m. įgyvendinto, Europos socialinio fondo lėšomis finansuoto projekto „Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines socialinės dramos paslaugas“ dokumentų saugojimą iki projekto sutartyje (2018-09-24 Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-17-0003) numatyto termino pabaigos.

 1. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro banko sąskaitos, nurodytos Aprašo 3.6 papunktyje, uždaromos. Po Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro reorganizavimo atidaromos naujos banko sąskaitos, reikalingos Kauno r. sporto centro ir Kauno r. Garliavos kultūros centro veiklai vykdyti.
 2. Nuo viešo paskelbimo apie Aprašo parengimą dienos Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras įgyja reorganizuojamos biudžetinės įstaigos statusą.
 3. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras (įstaigos kodas – 302664871) baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Reorganizavimas turi būti baigtas iki 2023 m. balandžio 30 d. Pasibaigus juridiniam asmeniui Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centrui, jo teisės ir pareigos tam tikromis dalimis pereina naujai įsteigtiems juridiniams asmenims – Kauno r. sporto centrui ir Kauno r. Garliavos kultūros centrui.
 4. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro direktorius:

14.1. parengia pranešimą ir vieną kartą viešai paskelbia apie Aprašo parengimą Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt/ ir Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro svetainėje www.garliavosskc.lt.;

14.2. raštu praneša visiems kreditoriams apie Aprašo parengimą;

14.3. pirmąją viešo paskelbimo apie Aprašo parengimą dieną pateikia Aprašą Juridinių asmenų registrui;

14.4. pateikia Juridinių asmenų registrui Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro reorganizavimo ir kitus būtinus dokumentus;

14.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo Kauno skyriui per 3 dienas nuo juridinio asmens statuso ,,Reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre pateikia nustatytos formos pranešimą;

14.6. ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 31 d. atlieka teisės aktų nustatyta tvarka Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro turto inventorizaciją;

14.7. ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 30 d. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro (įstaigos kodas – 302664871) ilgalaikį (materialųjį ir nematerialųjį) ir trumpalaikį turtą, valdomą patikėjimo, panaudos teise perduoda pagal priėmimo ir perdavimo aktus Kauno rajono savivaldybės administracijai. Turtas, po reorganizavimo veiksiančioms įstaigoms Kauno r. sporto centrui ir Kauno r. Garliavos kultūros centrui, bus perduotas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Visą kitą Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro (įstaigos kodas – 302664871) turtą, kuris nevaldomas patikėjimo, panaudos teise pagal priėmimo ir perdavimo aktus perduoda po reorganizacijos veiksiančioms įstaigoms Kauno r. sporto centrui ir Kauno r. Garliavos kultūros centrui;

14.8. pateikia Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti reorganizuojamą biudžetinę įstaigą Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras ir įregistruoti biudžetinę įstaigą Kauno r. Garliavos kultūros centrą teisės aktų nustatyta tvarka iki 2023 m. balandžio 30 d.;

14.9. įregistruoja Juridinių asmenų registre po reorganizavimo veiksiančio Kauno r. Garliavos kultūros centro nuostatus;

14.10. teisės aktų ir Aprašo 9.3 papunktyje nustatyta tvarka įspėja Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą;

14.11. pasibaigus Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro reorganizacijai atidaro banko sąskaitą (-as), reikalingą Kauno r. Garliavos kultūros centro veiklai vykdyti.

 1. Asmeniui, kuriam laikinai pavesta eiti Kauno r. sporto centro direktoriaus pareigas, pavedama vykdyti visus įsipareigojimus ir atlikti būtinus veiksmus, susijusius su naujos įstaigos – Kauno r. sporto centro įsteigimu, nuostatų įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veiklos ir darbuotojų darbo santykių užtikrinimu, banko sąskaitų atidarymu teisės aktų nustatyta tvarka.