PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-404

(Kauno rajono savivaldybės tarybos

2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-165 redakcija)

 

 

KAUNO R. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, pobūdį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Centro turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Centro  veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Centro oficialusis pavadinimas –  Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 302664871.
 3. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 4. Centro savininkas – Kauno rajono savivaldybė.
 5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kauno rajono savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus; priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 6. Centro buveinė – Kauno r. sav., Garliavos m., Vasario 16-osios g. 8, LT-53216.
 7. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, neturintis savarankiškos atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

8. Centro veiklos sritys – sportas ir kultūra.

9. Centro sporto ir kultūros veiklos rūšys:

9.1. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

9.2. sporto klubų veikla (kodas 93.12);

9.3. kita sportinė veikla (kodas 93.19);

9.4. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93.29);

9.5. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

10. Kitos ne sporto ir kultūros veiklos rūšys:

10.1. kitas spausdinimas (18.12);

10.2. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (47.99);

10.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

10.4. kita leidyba (58.19);

10.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

10.6. reklamos agentūrų veikla (73.11);

10.7. atstovavimas žiniasklaidai (73.12).

11. Licencijuojamą veiklą Centras gali vykdyti tik gavęs atitinkamus leidimus.

12. Centro tikslas – teikti visiems Garliavos gyventojams kokybiškas sporto ir kultūros paslaugas.

13. Centro veiklos uždaviniai:

13.1. teikti sveikatos stiprinimo, sportinių ir kultūrinių renginių organizavimo paslaugas;

13.2. tenkinti Garliavos bendruomenės sporto, kultūros ir sociokultūrinius poreikius;

13.3. užtikrinti sporto klubų ir meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;

13.4. puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;

13.5. kurti ir plėtoti menines programas, švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą;

13.6. organizuoti profesionalaus meno sklaidą;

13.7. inicijuoti ir remti kultūrinių procesų plėtotę jam pavaldžiose laisvalaikio salėse;

13.8. sudaryti bendruomenių nariams sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, skatinti įvairių iniciatyvų kūrimą.

 1. Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

14.1.   teikia įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas Kauno rajono gyventojams ir ugdymo įstaigoms;

14.2.   sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros prieinamumą;

14.3.   organizuoja ir vykdo kūno kultūros ir sveikatingumo renginius, įvairių sporto šakų varžybas Kauno rajone;

14.4.   organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų veiklą;

14.5.   organizuoja pramoginius, edukacinius, sociokultūrinius ir kitus renginius;

14.6.   organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kalendorinių švenčių minėjimus;

14.7.   sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai;

14.8.   remia sveikos gyvensenos judėjimus, dalyvauja organizuojant įvairaus lygio ir pobūdžio sportinius renginius;

14.9.   rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

14.10.   gerina vaikų ir jaunimo užimtumą per kultūrą ir sportą;

14.11.   sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti profesinėje srityje;

14.12.   rengia ir įgyvendina aptarnaujamos teritorijos kultūrinių programų projektus, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

14.13.   atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

15.1.   sudaryti sutartis;

15.2.   teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatytus įkainius;

15.3.   valdyti, saugoti ir naudoti Centrui perduotą turtą ir nustatyta tvarka juo disponuoti;

15.4.   gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo  nustatyta tvarka;

15.5.   bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

15.6.   vykdyti šalies ir tarptautinius kultūros bei sporto projektus;

15.7.   stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

15.8.   naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Centras savo santykius su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia teisės aktų, sutarčių ir susitarimų pagrindu.
 2. Centras privalo užtikrinti kokybišką kultūros ir sporto paslaugų teikimą, atvirumą vietos bendruomenei.

 

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Centro veikla organizuojama pagal:

18.1.   Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Kauno rajono savivaldybės strateginės plėtros ir Kauno rajono savivaldybės strateginės veiklos planus;

18.2.   Administracijos direktoriaus patvirtintą Centro trimetį strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro Taryba;

18.3.   direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

 1. Centrui vadovauja direktorius. Vadovą konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
 2. Direktorius:

20.1.   organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

20.2.   tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

20.3.   vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

20.4.   suderinęs su darbuotojų atstovais, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;

20.5.   sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais;

20.6.   leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;

20.7.   sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti;

20.8.   organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

20.9.       teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

20.10.   rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;

20.11.   teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Centro struktūros ir didžiausio leistino (etatinių) pareigybių skaičiaus;

20.12.   suderinęs su Administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Centro pareigybių sąrašą, pasikeitus Centrui skirtų darbo užmokesčio lėšų dydžiui, Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatytam didžiausiam leistinam (etatinių) pareigybių skaičiui;

20.13.   atstovauja Centrui kitose institucijose;

20.14.   vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus.

 

V. CENTRO SAVIVALDA

 

 1. Centre veikia Centro taryba (toliau – Taryba), turinti patariamojo balso teisę, atstovaujanti Centro darbuotojams, meno kolektyvams, vietos bendruomenei ir seniūnijai.
 2. Taryba sudaroma iš 7 narių: 2 iš Centro darbuotojų, 2 iš Centro meno kolektyvų, 2 Centro sporto kolektyvų, 1 seniūnas (Garliavos). Į Tarybą Centro atstovus deleguoja darbuotojai, Centro meno kolektyvai, Centro sporto kolektyvai, seniūną deleguoja Garliavos seniūnija.
 3. Tarybos nariai deleguojami kalendorinių metų pradžioje 3 metų kadencijai. Tarybos sudėtis tvirtinama Centro direktoriaus įsakymu. Centro darbuotojai, meno kolektyvai, bendruomenės nariai ir seniūnija turi teisę atšaukti į Tarybą deleguotus savo atstovus, jei jie netinkamai atstovauja jų interesams. Rinkimų rezultatai fiksuojami posėdžio protokoluose. Išvykus Tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamų atstovų susirinkime. Už savo veiklą Taryba atsiskaito kolektyvams ir bendruomenėms vieną kartą per kalendorinius metus.
 4.  Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Tarybos pirmininkas. Tarybos sprendimai įteisinami kultūros centro direktoriaus įsakymu.
 5. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkamas pirmajame Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininkui ar sekretoriui neatvykus į eilinį tarybos posėdį, posėdžio pirmininkas ir sekretorius išrenkami dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius negali būti Tarybos pirmininkas.
 6. Tarybos posėdžiai šaukiami kartą per tris mėnesius, teisę sušaukti neeilinį Tarybos posėdį turi Centro direktorius.
 7. Centro steigėjas, direktorius ar Centro veiklą prižiūrinčios institucijos nustatę, kad Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Taryba:

29.1.   svarsto ir vertina strategines, metinės kūrybinės veiklos programas, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo priemonių;

29.2.   pritaria Centro strateginiam planui, Metiniam veiklos planui, Centro darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;

29.3.   teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo;

29.4.   svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;

29.5.   aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

29.6.   teikia siūlymus Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

29.7.   derina Centro etatinių pareigybių bei etatų sąrašus ir skaičių, teikia siūlymus dėl etatinių pareigybių bei etatų sąrašų keitimo;

29.8.   sprendžia kitus klausimus, susijusius su Centro veikla.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

 1. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro darbuotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams, atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina kultūros ministro nustatyta tvarka.

 

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Centro turtą sudaro veiklai naudojamos pagrindinės priemonės, finansiniai ištekliai ir kitas su Centro veikla susijęs turtas, kurį valdo, naudoja ir disponuoja juo, jį saugo ir tausoja.
 2. Centro turtas negali būti perduotas, perleistas ar įkeistas be savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimo.
 3. Susidėvėjusios ir kitos materialinės vertybės nurašomos ir realizuojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Centro lėšos:

36.1.   valstybės biudžeto lėšos ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintas sąmatas;

36.2.   gaunamos parama;

36.3.   fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

36.4.   pajamos už teikiamas paslaugas;

36.5.   kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atsiskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centro veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Centras informaciją apie veiklą viešai skelbia Centro interneto svetainėje http://www.garliavossc.lt/  atitinkančioje teisės aktų nustatytus reikalavimus. Centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie Centro vykdomas veiklas ir renginius. Taip pat šioje svetainėje, vietinėje spaudoje ir kituose informaciniuose šaltiniuose skelbiami pranešimai, kuriuos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir/ar šiais Nuostatais, reikia skelbti viešai.
 2. Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
 3. Centro nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Centro direktoriaus iniciatyva.
 4. Centro registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centro reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                            Valerijus  Makūnas

 

 

 

Be Garliavos sporto ir kultūros centro administracijos sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.