PATVIRTINTA

Kauno rajono Garliavos sporto centro

Direktoriaus

2011-12-19 įsakymu Nr. ĮS-V-31

 

 

KAUNO RAJONO GARLIAVOS SPORTO CENTRO

LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

LANKYTOJŲ TEISĖS

 

1.Patekti į Centrą tik leidus Centro administracijai, o į mokamus renginius – pateikus bilietus arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti.

2.Užimti Centro salėje/tribūnose tik tas vietas, kurios yra nurodytos jų turimuose bilietuose arba kituose dokumentuose, suteikiančiuose teisę patekti į renginį.

3.Naudotis Centre esančia rūbine ir kitomis Centro viešo naudojimo patalpomis.

4.Rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose Centro vietose.

 

BENDRA INFORMACIJA LANKYTOJAMS

 

1.Lankytojų saugumui užtikrinti Centre yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus.

2.Asmenys Centre turi elgtis taip, kad jie nedarytų žalos, nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams, netrugdytų ir neerzintų kitų žiūrovų.

3.Asmenys privalo vykdyti Centro darbuotojų, renginių organizatorių, saugos tarnybos darbuotojų, savanorių, policijos pareigūnų ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą asmenų nurodymus.

4.Esant pavojui ar iškilus grėsmei renginio saugumui, saugos tarnybos darbuotojo, policijos pareigūno ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą asmenų reikalavimu, lankytojai gali būti nukreipti į kitas nei biliete nurodyta vietas ar evakuoti iš Centro.

5.Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Centrą, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos.

6.Perduodami saugojimui drabužius į rubinę, lankytojai turi gauti rūbinės numerėlį.

7.Pametęs rūbinės numerėlį, lankytojas apie tai privalo nedelsdamas informuoti rūbinės personalą.

8.Lankytojui, pranešusiam apie rūbinės numerėlio pametimą ar dingimą, saugojimui į rūbinę perduoti drabužiai grąžinami, visiems kitiems lankytojams išėjus iš Centro  (tokiu atveju surašomas atitinkamas dokumentas, kuriame fiksuojamas rūbinės numerėlio pametimas ar dingimas ir lankytojo drabužių grąžinimas).

9.Už pamestą ar dingusį rūbinės numerėlį lankytojas sumoka visą jo kainą į nurodytą sąskaitą.

10.Rankinės, lagaminai, kepurės, skrybėlės ir kiti panašūs pobūdžio daiktai į rūbines saugoti nepriimami.

11.Centro administacija turi teisę konfiskuoti leidimus ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti i Centrą, perduotus ar parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis taip pat ir padirbtus.

12.Lankytojams nesilaikant šių taisyklių, Centro admininstracija pasilieka teisę pašalinti lankytojus iš Centro. Iš Centro pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus, jei renginys yra mokamas, negrąžinami.

13.Kiekvienas lankytojas, atvykęs į Centrą, automatiškai patvirtina, kad susipažinęs su Centro elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

 

Renginių įrašai

1.Pagal galiojančius šalies įstatymus kiekvienas lankytojas neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei jo balsas, atvaizdas, nuotrauka bus   naudojami tiesioginės transliacijos metu, renginio vaizdo įraše naudojant jau sukurtas ar būsimas informacines technologijas, kitu būdu įrašyti bei nufotografuoti, o ši   medžiaga renginio organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama neribotą laiką. Kiekvienas lankytojas atsisako bet kokių teisių ir veiksmų, leidžiančių prieštarauti aukščiau išdėstytam informacijos naudojimui. Renginių organizatoriai ir jų įgalioti tretieji asmenys privalo laikytis visų įstatymų, susijusių su asmeninės informacijos naudojimu žiniaskaidoje.

Šios taisyklės taikomos visuose renginiuose, vykstančiuose Garliavos sporto centre.

2.Bet kokį varžybų ir renginių garso, vaizdo įrašą, nuotraukas ar renginių rezultatą leidžiama įrašyti ir naudoti tik asmeniniais tikslais. Griežtai draudžiama minėtą informaciją apie renginius platinti visuomenei, nepaisant duomenų perdavimo būdo: internetu, per radiją, televiziją, mobiliuoju telefonu, ar kitomis, jau sukurtomis ar  būsimomis informacijos perdavimo priemonėmis. Taip pat draudžiama kitiems asmenims padėti vykdyti tokią veiklą.

 

Rinkodaros veiklos apribojimai

1.Lankytojams griežtai draudžiama Centro viduje turėti su savimi ir/ar siūlyti pirkti maistą, gėrimus, suvenyrus, drabužius, reklaminę atributiką ir kitas komercines prekes.Visos šios prekės Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti konfiskuotos.

2.Lankytojams griežtai draudžiama Centro viduje teikti bet kokias komercines paslaugas.

 

LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA

 

1.Patekti į mokamus renginius be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka.

2.Įsinešti į Centrą įvairius degius skysčius, alkoholinius gėrimus, gaivuosius gėrimus ne plastmasiniame įpakavime, maisto produktus, nuodingas ir psichotropines medžiagas, ginklus, aštrius daiktus, sprogstamąsias medžiagas, fotoaparatus, filmavimo kameras, gyvūnus, kitokius daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius arba administracija, bei kurie gali kelti pavojų aplinkiniams.

3.Pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems Centro lankytojams bei trugdyti renginiui.

4.Patekti į Centrą apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių medžiagų.

5.Mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, žaidimų aikštelę bei kitokiais būdais trikdyti normalią renginių eigą.

6.Deginti ugnį, leisti fejerverkus, raketas, dūmų miltelius, dūmų bombas ar kitokią pirotechniką.

7.Pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems Centro lankytojams.

8.Agresyviais šaukšmais ar chuliganiškais veiksmais žeminti renginių dalyvių, žiūrovų, Centro darbuotojų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose taisykles. Naudoti rasistinio ir antisemitinio turinio šūkius ar plakatus.

9.Sporto renginių metu vaikščioti žaidimo aikštelėje ir kitose tam nenustatytose vietose.

10.Įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras lankytojams teritorijas.

11.Piešti, rašyti, dažyti arba tvirtinti bet kokius elementus bei įrenginius tam nenumatytose vietose.

12.Šiukšlinti.

13.Lipti ir stovėti ant kėdžių ir/ar jų rėmų tribūnose ir kitose tam nenumatytose vietose, gadinti Centro inventorių.

 

ASMENYS, NESILAIKANTYS ŠIŲ TAISYKLIŲ, Į CENTRĄ NEĮLEIDŽIAMI ARBA ŠALINAMI IŠ CENTRO BE ATSKIRO ĮSPĖJIMO! UŽ VIEŠOSIOS TVARKOS IR CENTRO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS BAUDŽIAMA ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA.