PATVIRTINTA

Kauno rajono Garliavos sporto centro

Direktoriaus

2011-11-25 įsakymu Nr. ĮS-V-28

 

 

KAUNO RAJONO GARLIAVOS SPORTO CENTRO

TRENIRUOČIŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

       Taisyklės parengtos vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. TS-72, kitais  teisės aktais reglamentuojančiais treniruočių ir kitų renginių organizavimą bei jiems taikomus reikalavimus.

Taisyklių apraše vartojamos šios sąvokos:

1. Renginio organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo organizuojantis tam tikrą renginį.

2. Treniruotė – atitinkamų fizinių savybių ir gebėjimų ugdymas;

3. Varžybos – sportinės veiklos rodiklis, reiškiamas pagal sporto šakų specifiką, siekiant pergalės rungtynėse;

4. Renginys – šventė, sporto varžybos, konferencija, paroda, koncertas, įvairūs minėjimai ir pan.;

5. Nekomercinis renginys – renginys, kurio organizatorius nesiekia pelno. Žiūrovai į renginį

įleidžiami nemokamai. Renginyje galima prekiauti ir teikti kitas paslaugas;

6. Komercinis renginys – renginys, kurio organizatorius siekia pelno arba renginys organizuotas reklamos tikslais. Žiūrovai į renginį įleidžiami su bilietais arba be jų. Renginyje galima prekiauti ir teikti kitas paslaugas;

7. Viešoji vieta – Centro patalpos ir teritorija (automobilių parkavimo aikštelės, pėsčiųjų takai aplink pastatą);

8. Žiūrovas - asmuo, stebintis renginį. Žiūrovai turi laikytis nustatytų saugumo reikalavimų ir elgesio taisyklių (priedas Nr.1 pridedama).

9. Dalyvis – asmuo, atstovaujantis komandai varžybose ar individualiose rungtyse.

10. Lankytojas – fizinis asmuo, užsiiminėjantis fizine kultūra individualiai.

 

II. TRENIRUOČIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

1. Treniruotės vykdomos pagal iš anksto nustatytą ir su Sporto mokyklos bei Centro vadovybe suderintą tvarkaraštį.  

2. Treniruotės turi prasidėti ir baigtis nustatytu laiku.

3. Pasibaigus treniruotėms treniruočių patalpos turi būti paliktos tvarkingos (surinkta vandes bei kitų gaivinančių gėrimų tara ir kita.). Ta pati taisyklė taikoma ir persirengimo kambariuose bei dušinėse.

4. Treniruočių (iki ir po jų) metu draudžiama:

   4.1. laipioti ir vaikščioti tribūnomis;

   4.2. savavališkai stūmdyti kėdes bei stalus;

   4.3. naudoti bet kokius tepalus, kurie gadina salių parketą.

5. Treniruočių salėse, išskyrus Centro darbuotojus, draudžiama avėti ne sportinę avalynę.

 

III. LEIDIMŲ ORGANIZUOTI RENGINĮ IŠDAVIMO TVARKA

 

1. Leidimus organizuoti renginius išduoda Centro direktorius ar jo pavaduotojas žodiniu ar raštišku sprendimu.

2. Renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki renginio dienos direktoriaus vardu pateikia prašymą leisti organizuoti renginį. Prašyme turi būti nurodyta:

    2.1. renginio organizatoriaus pareigos, vardas, pavardė, adresas ir telefonas;

    2.2. renginio pavadinimas, vieta, data, pradžios ir pabaigos laikas;

    2.3. renginio dalyvių skaičius;

    2.4. reikalavimai renginio patalpų paruošimui.

3. Vykdant Centro teritorijoje, prie prašymo pridedamas renginio vietos planas, kuriame turi būti pavaizduota:

    3.1. statinių ir kitų įrenginių (jeigu numatyta įrengti) išdėstymas;

    3.2. elektros (jeigu reikia) prijungimo vieta;

    3.3. renginių dalyvių ir žiūrovų saugumo priemonės ( pirmosios pagalbos rinkinio vieta, dalyvių ir žiūrovų judėjimo takai, aptarnaujančio transporto privažiavimo vietos ir kt.);

    3.4. renginio planas turi būti suderintas su Centro direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju;

    3.5. pagal prašymą ir renginio planą, renginį vykdant teritorijoje, aktą-leidimą išduoda 1 punkte nurodyti asmenys.

 

IV. RENGINIO ORGANIZATORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

1.Renginių organizatorių teisės:

    1.1. teikti pasiūlymus, kaip geriau organizuoti renginius;

    1.2. taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę dalyvių ir

lankytojų saugą ir sveikatos apsaugą.

2. Renginių organizatorių pareigos:

    2.1. priklausomai nuo renginio paskirties ir pobūdžio, informuoti Garliavos seniūniją ir policijos nuovadą.

    2.2. susipažinti su pirminių gaisro gesinimo priemonių vietomis;

    2.3. neleisti į renginį įsinešti alkoholinių gėrimų, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

    2.4. neįleisti į renginį neblaivių ar apsvaigusių asmenų;

    2.5. kontroliuoti, kad į renginį nebūtų įsinešta ginklų ar kitų daiktų, kuriais galima sužaloti

žmones;

    2.6. rūpintis, kad tamsiu paros metu būtų apšviesta renginio teritorija ir jos prieigos;

    2.7. nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui;

    2.8. nesiekti pelno arba reklamos tikslų nekomercinio renginio metu;

    2.9. užtikrinti, kad koncertų ir kitų renginių metu keliamas akustinis triukšmas neviršytų leidžiamo lygio.

    2.10. renginiui vykstant teritorijoje ilgiau kaip 4 val. ir jei renginyje prekiaujama – teritorija turi būti valoma;

    2.11. renginio metu naudojant civilinės pirotechnikos priemones (fejerverkus), parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir ją suderinti su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba.

  Civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos;

    2.12. užtikrinti, kad po renginio būtų sutvarkyta teritorija;

    2.13. laikytis leidime organizuoti renginį nurodytų reikalavimų.

 

V. REIKALAVIMAI RENGINIŲ PATALPOMS

 

1. Patalpose, kuriose organizuojami renginiai, turi būti ne mažiau kaip du evakuaciniai išėjimai.

 2. Vykstant renginiui draudžiama:

    1.1. užrakinti duris;

    1.2. evakuacijos keliuose įrengti veidrodžius, durų imitaciją;

    1.3. naudoti degias dekoracijas, scenos užuolaidas ir apipavidalinti sceną degiomis medžiagomis;

    1.4. laikyti dekoracijas, inventorių po scena ar pakyla;

    1.5. scenos efektams naudoti pavojingas chemines medžiagas ir/ar preparatus;

1.6. rūkyti, naudoti atvirą ugnį (fakelus, bengališkas ugneles, žaislinius pistoletų pyškalus).

 

V. PREKYBA RENGINIŲ METU

 

1. Renginiuose gali būti organizuojama prekyba.

2. Teikti paslaugas ar prekiauti renginių metu leidžiama turint leidimą.

3. Prekiauti alkoholiniais gėrimais nedraudžiama, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų.

 

VI. RENGINIAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ORGANIZUOTI

 

1. Draudžiama organizuoti:

    1.1. renginius, kurie skatina alkoholio, tabako, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimą;

    1.2. renginius, kurių dalyviai renginio metu savo kalbomis, plakatais, šūkiais, garsinėmis ir vaizdinėmis priemonėmis ar kitokiais veiksmais akivaizdžiai kursto pažeisti ar pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, kitus teisės aktus, viešąją tvarką ir dorovę.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios tvarkos privalo laikytis visi asmenys, kurie organizuoja treniruotes ir renginius Centre.

2. Išduodant renginiui organizuoti aktą-leidimą priklausomai nuo renginio paskirties ir pobūdžio šių taiskyklių reikalavimai gali būti keičiami.

3. Treniruočių ir varžybų metu komandos, renginių organizatoriai, dalyviai ir lankytojai už padarytą žalą privalo atlyginti nuostolius.

4. Iškilus įvairiems klausimams, kreiptis į Centro darbuotojus.

5. Centro darbuotojai treniruočių, renginių metu privalo dėvėti spe cialias liemenes.

6. Už šių taisyklių pažeidimus ar padarytus nuostolius treneriai ir renginių organizatoriai  atsako LR įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Šių taisyklių laikymosi kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas.

 


 

             

Kauno rajono Garliavos sporto centro

Treniruočių ir renginių organizavimo taisyklių

priedas Nr. 1

 

ŽIŪROVŲ IR LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

1. Centre vykstančių įvairių renginių, varžybų, koncertų, susirinkimų ir kitokių renginių metu    žiūrovai ir lankytojai privalo nepažeisti viešosios tvarkos, įstatymų ir šių taisyklių.

2. Jei renginys neįvyksta arba atidedamas, apie tai organizatoriai informuoja per masines informavimo priemones.

3. Žiūrovai ir lankytojai privalo vykdyti renginio organizatorių, Centro darbuotojų ir viešosios tvarkos pareigūnų reikalavimus.

4. Įleidimas į Centrą renginių metu:

    4.1. žiūrovai į Centrą įleidžiami prieš valandą iki renginio pradžios;

    4.2. apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar kt. psichotropinių medžiagų, agresyvūs žiūrovai į Centrą neįleidžiami.

5. Žiūrovams ir lankytojams draudžiama:

    5.1. įsinešti į Centrą ginklus, pavojingas, sprogias medžiagas, gaisro atveju pavojingas medžiagas (dujų  balionus, dažus, tirpiklius, buitinės chemijos prekes ir kt.), pirotechnines priemones, alkoholinius gėrimus, didelius krepšius, metalinius ar medinius strypus, stiklinę tarą ir kitas priemones ar daiktus, kurie gali kelti pavojų žiūrovų ar dalyvių saugumui;

    5.2. žeminti renginio dalyvių ar kitų žiūrovų garbę bei orumą, reikšti žiaurumą ir prievartą;

    5.3. rūkyti, naudotis atvira ugnimi ir pirotechniniais gaminiais (įskaitant ir šaltąsias ugneles);

    5.4. renginio metu stovėti Centro praėjimuose, ant laiptų, prie krepšinio stovų, mėtyti į aikštę bet kokius daiktus, kuriais galima sužeisti atlikėjus, žiūrovus ir sportininkus;

    5.5. laipioti per kėdes, suolus, šiukšlinti, gadinti kitą Centro inventorių.

6. Kultūriniuose ir sportiniuose renginiuose draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus alkoholinius gėrimus, išpilstytus į plastikinę tarą,  kurių tūrinė etilo alkoholio konsentracija neviršija 6 procentų sportiniuose renginiuose ir 13 procentų kultūriniuose renginiuose.

7. Renginio metu žiūrovai ir lankytojai privalo vykdyti visus teisėtus Centro darbuotojų reikalavimus bei nurodymus, susijusius su šių taisyklių vykdymu ir viešosios tvarkos užtikrinimu.

8. Žiūrovai, dalyviai ar lankytojai pažeidę šių taisyklių reikalavimus, pašalinami iš Centro arba, nustačius jų elgesyje teisėtvarkos pažeidimus, perduodami policijos pareigūnų žinion.